ALPHA-SEALS คือใคร

 

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางเอ๊กซ์ทรูชั่น1.JPG

Alpha Seals เราคือผู้เชี่ยวชาญผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ ( Rubber Seals Profiles) ที่ผลิตด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่น ( Extrusion Process) ด้วยการไหลยางคอมปาวด์ผ่าน Die Tooling ที่มีหน้าตัด ( Cross Section) หลากหลายแบบ ไหลยางออกมาเป็นเส้น ตามหน้าตัดที่ต้องการ  นำมาผ่านขั้นตอนการวัลคาไนเซชั่น หรือการทำให้ยางสุก ผ่านการ QA. ตรวจเช็คคุณภาพก่อนส่งมอบถึงมือท่าน