Silicone Extrusion ซีลยางซิลิโคนทนความร้อน 3 ระดับ

Silicone Extrusion เป็นซีลยางซิลิโคนที่ผ่านการผลิตด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่น ( Extrusion Process) ไหลผ่าน Extrusion Dies มีรูปแบบหน้าตัดต่างๆ ผ่านกระบวนการวัลคาไนซ์หรือการอบยางให้สุก ด้วยความร้อน ทำให้ยางคงรูป และมีคุณสมบัติให้คุณพร้อมใช้งาน

ซีลยางซิลิโคนที่ได้มีรูปแบบหน้าตัดต่างๆ อาทิเช่น e-profile , P-Profile , D/D-Hollow , L-Profile , Omega Profile , Round Cord , Strip เป็นต้น ซึ่งซีลยางซิลิโคนเหล่านี้มักนำไปใช้งานด้านซีล อาทิเช่น ซีลตู้อบ ซีลขอบกระจก ซีลแวคคั่ม เป็นต้น

แต่คุณรู้หรือไม่ !! ซีลยางซิลิโคนมีการทนความร้อน 3 ระดับ