Extrusion Dies คืออะไร

ซ์ทรูชั่น โดยบังคับให้ยางคอมปาวด์ไหล Extrusion Dies ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตัดต่างๆที่ถูกออกแบบไว้ เพื่อผ่านเข้าสู่กระบวนการคงรูปยางในขั้นตอนถัดไปก่อนออกมาเป็นซีลยางพร้อมให้คุณใช้งาน